Ένας ακούραστος μυς, η καρδιά - φε1 - Κυκλοφορικό σύστημακλικ στην εικόνα

 

Πώς λειτουργεί η καρδιάπηγή: Ποδήλατο

κλικ στην εικόνα για να δεις τις εφαρμογέςhttp://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL101/560/3669,15934/

Σχόλια